NL12-1000701, "Pronto Blue"

Hij is een zoon van het superkoppel "Leonardo" x "Tinkelbel". Broer van een groot aantal topduiven, zoals "Okidoki" (2e Nat. Asduif Eendaagse Fond 2008), "Boogie" (1e Prov. Asduif Friese Fond Club 2009), "Spikkeltje" (1e Asduif Eendaagse Fond samenspel De Eenheid 2008), "Ramses" (1e Asduif Oud p.v. De Koerier 2010), "Pico Bello" (vader 1e Prov. Asduif Friese Fond Club 2011) enz....
In het voorjaar van 2015 is hij naar Jan Hooymans verhuisd.

Prestaties:

Als jaarling 14 prijzen, waaronder:
48e St.Quentin 2.189 d. (221e Prov. 9.414 d.)
118e St.Truiden 4.661 d. (261e Prov. 20.435 d.)

Vader van:

NL15-1849780, "Sammy" NL15-1849695, "Ozzy" NL14-1390516, "Us Epke"
60e - 2.684 d. HSCR1 SAMDPR 2016 6e - 2.297 d. TF13 SAMDPR 2016 . vader van NL15-1164448:
65e - 2.644 d. HSCR2 SAMDPR 2016 24e - 2.534 d. TF08 SAMDPR 2016 5e Nanteuil-leH. 1.716 d. (51e NPO 8.552 d.)
79e - 2.438 d. TF09 SAMDPR 2016 253e - 2.161 d. Final Main Race SAMDPR 2016 41e Chateauroux 907 d. (210e NPO 4.924 d.)
97e - 2.408 d. TF10 SAMDPR 2016 (bij Jan Hooymans) 102e Tongeren 1.264 d. (653e - 6.132 d.)
99e - 2.673 d. TF07 SAMDPR 2016 . 138e Chateaudun 1.481 d. (861e NPO 6.562 d.)
140e - 2.534 d. TF08 SAMDPR 2016 NL15-1163171, "Sweet Blue" 179e Peronne 1.471 d. (703e Prov. 7.686 d.)
178e - 2.161 d. Final Main Race SAMDPR 2016 17e Nanteuil-le-H. 1.716 d. (114e NPO 8.552 d.) 222e Reims 1.678 d. (1299e Nat. 14.611 d. S4)
180e - 2.772 d. TF04 SAMDPR 2016 48e Asse-Zellik 2.613 d. (238e Prov. 12.290 d.) 308e Varsseveld 3.549 d. (1674e Prov. 11.036 d.)
(bij Jan Hooymans) 92e Chateaudun 1.481 d. (638e NPO 6562 d.) 9e Asduif Lang Samenspel C 2016
. 261e Weert 5.586 d. (955e Prov. 20.698 d.) .
NL16-1663430 "Egyptian Wolf" . NL15-1163170, "De 170"
14e - 2.434 d. Final Main Race SAMDPR 2017 NL16-1664219, "Roster" 102e Laon 1.416 d. (507e Prov. 7.330 d.)
107e - 2.767 d. HSCR4 SAMDPR 2017 4e - 3.627 d. TF06 SAMDPR 2017 144e Zutphen 2.784 d. (534e Prov. 8.105 d.)
(bij Jan Hooymans) 6e - 2.447 d. TF15 SAMDPR 2017 168e Deurne 4.744 d. (390e Prov. 21.116 d.)
. 90e - 3.532 d. HSCR1 SAMDPR 2017 238e Heusden-Z. 1.921 d. (855e Prov. 12.603 d.)
NL16-1664308, "Roomana" 546e - 2.434 d. Final Main Race SAMDPR 2017 240e Reims 1.678 d. (1378e Nat. 14.611 d.)
213e - 2.434 d. Final Main Race SAMDPR 2017 . 283e Varsseveld 3.549 d. (1603e Prov. 11.032 d.)
. . 298e Zandvliet 4.146 d. (725e Prov. 19.893 d.)


Copyright©2013, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude